PANCHITO

PANCHITO

Macho, 2 años.

RUPERTO

RUPERTO

Macho, 3 años.

MIKE

MIKE

Macho, 8 años.

LUCHO

LUCHO

Macho, 6 años.

JOY

JOY

Hembra, 4 1/2 años.

TOMASSA

TOMASSA

Hembra, 5 años.

COOPER

COOPER

Macho, 5 años.

GRETA

GRETA

Hembra, 2 años

MISHA

MISHA

Hembra, 5 años.

MIKKA

MIKKA

Hembra, 5 meses

TUCITA

TUCITA

Hembra, 6 años.

MOLO

MOLO

Macho, 9 años.

DEXTER

DEXTER

Macho, 2 años.

LILLY - Adopción Especial

LILLY - Adopción Especial

Hembra, 9 años.

MILLY - Adopción Especial

MILLY - Adopción Especial

Hembra, 9 años.