PANCHITO

PANCHITO

Macho, 2 años.

RUPERTO

RUPERTO

Macho, 3 años.

MIKE

MIKE

Macho, 8 años.

LUCHO

LUCHO

Macho, 6 años.

JOY

JOY

Hembra, 4 1/2 años.

TOMASSA

TOMASSA

Hembra, 5 años.

CANDY

CANDY

Hembra, 4 años.

GRETA

GRETA

Hembra, 2 años

MISHA

MISHA

Hembra, 5 años.

TUCITA

TUCITA

Hembra, 6 años.

MOLO

MOLO

Macho, 9 años.

DEXTER

DEXTER

Macho, 2 años.

LILLY - Adopción Especial

LILLY - Adopción Especial

Hembra, 9 años.

MILLY - Adopción Especial

MILLY - Adopción Especial

Hembra, 9 años.

BOLT

BOLT

Macho, 1 año

GINNY

GINNY

Hembra, 1 año